metrovacesa

 • A Metrovacesa no només dissenyem pensant en el producte final, sinó també en el conjunt del procés que engloba als diversos actors que formen part d’aquest procés, i treballem sempre per avançar-nos a les necessitats dels nostres clients des del propi disseny dels habitatges.

  Els nostres habitatges estan pensats perquè siguin funcionals, accessibles, flexibles, racionals (mínim manteniment i màxima durabilitat) i còmodes.

 • Els valors de l’empresa quant a la sostenibilitat es basen en la premissa del respecte pel medi ambient i en la millora continua de la resposta als nostres clients. La reducció de l’impacte ambiental, la eficiència en els processos operatius i la innovació, són els nostres principals focus d’atenció.

 • A la secció “Accionistes i inversors” de la nostra web trobaràs informació relacionada amb la cotització i la informació econòmica-financera de l’empresa, actualitzades trimestralment, a més d’una presentació corporativa.

 • Pel fet de ser una empresa cotitzada, metrovacesa ha d’observar un exhaustiu control intern sobre la informació econòmica-financera, la qual cosa aporta transparència i seguretat als clients sobre la solvència de l’empresa. Aquestes dades són publicades periòdicament a la web.

 • Al mes de gener de 2020, els dos principals accionistes són el Banco Santander i el BBVA. Tota la informació relacionada amb les accions i els inversors està publicada a la web.

 • Promotor: el promotor immobiliari és la persona física o jurídica, pública o privada que, individualment o col·lectivament, pren la iniciativa de promoure habitatges per a la seva compravenda. Coordinem i gestionem el procés de venda i obra a través de l’homologació dels proveïdors i la validació dels processos.

  Immobiliària: les empreses immobiliàries es dediquen a la compravenda de béns immobles (cases, pisos, locals comercials, terrenys, etc.). També ofereixen altres serveis com lloguers, gestió de crèdits hipotecaris, assessorament immobiliari, taxacions de propietats, etc.

  Constructora: empresa que es dedica a l’execució del projecte de construcció i la coordinació de tots els agents implicats.

  Innovació

 • No només transformació digital: també innovació. Ideem projectes constantment tot pensant en els nostres clients. Metrovacesa ha volgut anar una passa més enllà amb els serveis que ofereix a llurs clients i per això emprem nous mètodes més innovadors, sofisticats i adaptats a les noves tecnologies.

  • MVC Digital

   MVC Digital és un servei que ofereix als nostres clients la compra d’un habitatge totalment telematitzada, des de la primera visita i la tria d’acabats i del mobiliari, fins a la gestió contractual i la signatura de la reserva. D’aquesta manera el podràs visitar des de casa teva com si l’anessis a veure presencialment:

   Veure més

  • Aliança amb Google

   Metrovacesa, en aliança amb Google, fa servir les noves tecnologies com per exemple Lead Ads o Discovery Ads. Els formularis de Lead Ads permeten captar l’interès del client potencial quan aquest cerca a Metrovacesa, o els seus habitatges i serveis, a Google. Per la seva banda, els Discovery Ads ajuden a oferir formats atractius en el moment en què els clients recorren a Google per descobrir coses noves. Metrovacesa farà servir totes aquestes eines, entre d’altres, amb l’objectiu de millorar la cerca de les diferents opcions immobiliàries dels usuaris mentre naveguen.

   Veure més

  • Crowdfunding

   1a operació d’obra nova. Metrovacesa obre un nou canal de vendes mitjançant el crowdfunding (inversió col·lectiva) amb la promoció residencial Amura, que es troba a València. Aquest projecte suposa una revolució de la comercialització d’habitatges al sector i representa una nova fita en l’estratègia d’innovació de Metrovacesa. El projecte va dirigit a tota mena d’inversors i té una aportació mínima de 500 euros.

   Més informació

  • Play your House

   La promoció Torres del Cel ha estat reconstruïda a tres videojocs.

   S’hi han reconstruït els 98 habitatges de la promoció amb la major exactitud possible, tot respectant-ne la distribució, l’entorn, la tria de materials, etc.

   Els usuaris podran descobrir-hi els 98 habitatges que formen les Torres del Cel mentre juguen als seus videojocs preferits, podran interactuar amb l’entorn i podran moure’s lliurement per tota la promoció. Tres youtubers han adaptat els mapes originals del projecte a les particularitats de cada joc.

  • Cas d’èxit de Google

   Metrovacesa va decidir llançar l’any 2018 una estratègia digital amb un doble objectiu: aconseguir millorar el posicionament de la marca i generar leads de negoci que derivessin en conversions. Amb aquest projecte vam fer una passa més endavant a la relació amb els nostres clients amb l’ampliació d’aquest concepte a tothom que hagués mostrat interès per algun dels habitatges als diferents canals sense haver-lo comprat encara.

   Veure més

 • Observatori d’innovació

  A banda d’identificar el Blockchain com a accelerador de projectes, hem creat un Observatori d’innovació, juntament amb la realització de la guaita d’start-ups amb les que treballar al primer Proptech Lab especialitzat en Blockchain, de manera que ens permeti detectar oportunitats aliniades amb l’estratègia de la companyia.

   

  L’any 2018 es va llançar el primer mapa Proptech:

  Veure mapa

  Projectes d’innovació

  La innovació està present als nostres valors i plans estratègics. Som capdavanters d’aquest àmbit i d’aquí en surt l’actualització constant i la incorporació de millores a l’àmbit de la innovació.

  Més informació

 • Metrovacesa ha identificat la tecnologia Blockchain com a un dels acceleradors de projectes d’innovació perquè permet:

  • la digitalització de processos, cosa que suposa un estalvi de temps/cost;
  • millores en el model de relació amb els clients;
  • la generació de nous canals de distribució i/o nous models de negoci.
 • Metrovacesa, amb el seu model d’innovació oberta, creu en compartir les millors pràctiques, experiències i solucions amb la resta de socis del sector del Real State i amb d’altres sectors que incorporin la tecnologia per proporcionar la millor experiència de client, tot incorporant noves solucions en innovació que li aportin valor al client.

  • Col·laboracions amb start-upsCom ara l’acord tancat amb l’start-up Garantify, gràcies al qual Metrovacesa va llançar un servei exclusiu d’assessorament totalment personalitzat, que selecciona els habitatges que millor s’adaptin al perfil financer del client.

   L’assessor personal explica de manera gratuïta al client la seva solvència financera i l’informa sobre els habitatges que millor s’ajustin a llurs capacitats econòmiques i necessitats.

   Més informació

  • Incorporació de la tecnologia BIMUna tecnologia de simulació en 3D que proporciona més eficiència i precisió al disseny arquitectònic, i que permet generar simulacions digitals de disseny i gestionar de manera intelligent i coordinada tota la informació d’un projecte d’arquitectura.

   Més informació

  • Projecte d’innovació a la construcció: IndustrialitzacióMetrovacesa fa una aposta pels acords amb les empreses que apliquen les tecnologies més capdavanteres al sector de la construcció amb l’objectiu d’implementar tecnologies altament innovadores als seus habitatges.

   Metrovacesa signa un acord amb el Grup Avintia pel desenvolupament de 500 habitatges industrialitzats d’alçada

   Més informació

  Previst en la nostra estratègia, participem en fòrums rellevants d’edificació, tecnologia, sostenibilitat o qualsevol altre tema rellevant que aporte valor als nostres clients i que podem aplicar en el sector immobiliari.

  • Rebuild 2019

   Participació de Metrovacesa com a Main Partner a Rebuild 2019, el congrés d’edificació més gran d’Europa

   Més informació

  • Transfiere

   Fòrum Europeu per la Ciència, la Tecnologia i la Innovació on Metrovacesa va desenvolupar, juntament amb una trentena d’start-ups, el seu nou repte “Sostenibilitat aplicada als habitatges” al marc del Fòrum Transfiere.

   Més informació

  Obra Nova

 • El termini de construcció de la promoció acostuma a durar entre 18 i 24 mesos. Tot i que pot variar segons el volum de l’edificació, el tipus de projecte, la ubicació i els organismes públics que hi intervenen.

 • El Certificat Final d’Obra és un document signat pel director d’obra i el director d’execució d’obra, els agents designats pel promotor des del començament de les obres per a la seva direcció durant el temps que durin les obres, i acredita la data en que s´ha completat l’execució de l’edificació d’acord amb el projecte per al qual es va obtenir la llicència. Aquest certificat ha de ser visat pels col·legis professionals corresponents, és a dir, pel col·legi d’arquitectes i el col·legi d’arquitectes tècnics. Sense el CFO no es pot signar l’Acta de recepció de l’obra entre el Promotor i la Constructora, ni sol·licitar la LPO.

 • És un préstec de garantia hipotecària en el que el comprador d’un nou habitatge pot subrogar-se adquirint el deute que el promotor va contractar amb el banc per a la construcció de l’habitatge (en cas d’un edifici, el comprador només se subrogaria a l’import concret de la hipoteca).

 • És el projecte arquitectònic que serveix per descriure la concepció general de l’edifici i definir el producte: forma, funcions, distribució, sistema constructiu, representacions en plànols, models informàtics o maquetes, i inclou una memòria descriptiva i un pressupost general. En la majoria dels casos només és necessari per sol·licitar la llicència d’obra a l’Ajuntament, tot i que a vegades caldrà esperar el desenvolupament del Projecte Executiu per presentar la sol·licitud.

 • És la fase de disseny que desenvolupa el Projecte Bàsic, amb la determinació completa dels detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, de manera que ens permeti l’execució de l’obra d’edificació. La totalitat del desenvolupament d’aquest document s’ha de portar a cap abans del començament de l’obra i és necessari per a la contractació de l’empresa constructora. A més, ha de ser visat i presentat a l’Ajuntament abans del començament de les obres.

 • L’escriptura de divisió horitzontal té per objecte establir en l’edifici, respecte al qual s’ha atorgat l’obra nova, un règim jurídic especial en el que coexisteixen elements privatius de cada propietari (en propietat exclusiva i separada) i elements comuns de tots ells (copropietat) necessaris per a l’ús adient de tots els elements.

  L’edifici es dividirà en tantes unitats independents com habitatges, trasters i places de garatge no vinculats tingui l’edifici. Aquestes unitats es descriuen a l’escriptura, on es fan constar els llindars, la superfície útil i construïda i la quota de participació en l’edifici.

  Les unitats no vinculades constituiran una sola finca independent en el Registre de la Propietat.

 • La Llicència de Primera Ocupació és un document que despatxa l’Administració pública (Ajuntament) després de comprovar que la construcció s’ha executat d’acord amb el projecte per al qual es va atorgar la llicència i que compleix les normatives aplicables. L’atorgament d’aquesta llicència és un requisit indispensable per poder escripturar els habitatges i, en la majoria dels casos, poder contractar serveis.

 • El préstec promotor compta amb diversos avantatges de cara al client.

  Donat que es tracta d’un préstec que ja ha estat atorgat, aporta major agilitat i flexibilitat a l’hora de la subrogació i l’oferta financera acostuma a ser més competitiva. Això és degut a l’estalvi del cost de taxació i a la facilitat en la concessió del risc.

  Procés de compra

 • Un cop signat el contracte privat se li facilitaran unes claus per accedir a l’àrea de clients de metrovacesa on podrà consultar els seus pagaments, fotografies de l’avanç de l’obra, les llistes de repàs, els documents i els intervinents en el projecte.

 • Un cop obtinguda la Llicència de Primera Ocupació i inscrita l’Acta Final d’Obra al Registre de la Propietat corresponent, es procedirà a la citació del Client per a l’atorgament de l’Escriptura Pública de Compravenda davant el notari.

 • No, és en el moment del lliurament quan cal que hagis aportat el 20 %. En el punt de venda es farà un pla de pagaments personalitzat per a cada client per tal d’arribar a aquest 20 % en el període de temps del que es disposi.

  Generalment, el pla de pagaments és el següent:

  • Signatura de la reserva: 1%
  • Signatura del Contracte de Compravenda: 9%
  • Quota mensual: 10% dividit entre els mesos de durada de l’obra
  • Lliurament: 80% (Subrogació de la hipoteca)
 • Les obligacions a les que està sotmès el promotor es troben recollides a la llei.

  Pots consultar-les a:

  Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  Capítol IV: Responsabilitats i garanties.

 • Cada client tindrà unes prioritats diferents a l’hora de cercar el seu habitatge. Per tant, acostuma a ser important valorar la ubicació, l’orientació, l’energia, el preu, el producte i el promotor.

  En el cas de Metrovacesa ens enfoquem al client des del primer moment i orientem l’oferta tenint en compte les necessitats dels clients.

 • El client haurà d’aportar un document vàlid d’identificació els dies previs a la signatura de la reserva.

  En el moment de signar el document de compravenda, en la majoria dels casos s’aportarà:

  • Per part del client: el comprovant bancari de la quantitat/li>
  • Per part de Metrovacesa:
   1. Document de forma de pagament
   2. Plànol de l’habitatge
   3. Plànol de la planta soterrani amb garatge i traster senyalitzat
   4. Memòria de qualitats
   5. Plànol de situació
   6. Document de forma de pagament

  Llicència de Primera Ocupació. Això quedarà sempre supeditat a les indicacions de la xarxa comercial.

 • El client haurà d’aportar un document vàlid d’identificació els dies previs a la signatura de la reserva.

  n el moment de signar el document de reserva, en la majoria dels casos s’aportarà:

  • Per part del client: el comprovant bancari de la quantitat de la reserva
  • Per part de Metrovacesa:
   1. Document de forma de pagament
   2. Plànol de l’habitatge
   3. Plànol de la planta soterrani amb garatge i traster senyalitzat
   4. Memòria de qualitats
   5. Plànol de situació.

  Això quedarà sempre supeditat a les indicacions de la xarxa comercial.

 • El contracte de compravenda d’un bé immoble és un tipus de contracte mitjançant el qual el venedor traspassa, a canvi d’un preu, la propietat d’un bé immoble (una casa, per exemple) al comprador. Es signa un cop s’obté la Llicència d’Obra de la Promoció.

  La aplicació dels processos de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme depenen de l’evolució de cada operació/venda.

 • La Prevenció del Blanqueig de Capitals (i el Finançament del Terrorisme) és una obligació legal que ha de complir qualsevol promotor per tal d’impedir que s’utilitzi qualsevol quantitat de diners relacionada amb la comissió d’un delicte per a la compra d’un immoble.

 • És un pack de benvinguda al teu habitatge que inclou el següent:

  • Certificat instal·lació ELÈCTRICA de baixa tensió.
  • Certificat instal·lació de GAS.
  • Manuals i garanties dels electrodomèstics i de les instal·lacions.
  • Informació instal·lació telemàtica.
  • Certificat d’Eficiència Energètica.
  • Còpia de l’Assegurança Decennal.
  • Plànols de les instal·lacions de l’habitatge.
  • Manual d’ús i conservació de l’habitatge.
  • Informació proveïdors i subministradors → Llistat de materials.
  • Còpia de la LPO.
  • Garanties Postvenda.
  • Estatuts de la Comunitat de Propietaris.
  • Qualificació Definitiva en cas d’habitatges de protecció.
  • Claus de l’habitatge i dels annexes.
 • I.V.A (Impost sobre el Valor Afegit) que serà del 10 % en el cas del primer habitatge, és un impost nacional.

  A.J.D. (Actes Jurídics Documentats), és un impost autonòmic.

  I.B.I. (Impost sobre Béns Immobles), és un impost autonòmic.

 • En la majoria dels casos, el comercial t’informarà de manera personalitzada les teves consultes i et lliurarà la documentació comercial disponible, els plànols de l’habitatge, la memòria de qualitats, informació sobre la promoció, qualificació energètica i el pla de pagaments.

 • En cas de que l’obra finalitzi abans de la data prevista en el contracte de compravenda i s’obtingui la Llicència de Primera Ocupació o el seu equivalent abans de la data esmentada, el Venedor ho notificarà al comprador i l’indicarà que està en disposició d’atorgar l’escriptura pública de compravenda.

  Si un cop vençuda la data prevista en el contracte de compravenda no es podés lliurar l’habitatge per no haver concedit l’Ajuntament la corresponent Llicència de Primera Ocupació, en el nostre contracte s’estableix un sistema de pròrrogues a comptar de la data prevista de lliurament.

  Així i tot, si un cop vençudes aquestes pròrrogues l’Ajuntament encara no hagués concedit la Llicència de Primera Ocupació, el Comprador podrà optar per rescindir el contracte o bé continuar amb la compra fins que es produeixi l’obtenció efectiva de la Llicència de Primera Ocupació.

 • Actualment existeix una certa confusió sobre el què és i el què suposa el contracte de senyal i reserva d’un bé immoble d’obra nova, si es compara amb altres tipus de contractes o acords immobiliaris com el d’arres.

  Aquest tipus de contracte immobiliari es pot considerar com el pas previ a la veritable compravenda d’un immoble i, a la pràctica, obliga a les dues parts a continuar el procés fins el final. Per tant, el venedor es compromet a vendre l’immoble i el comprador a comprar-lo.

  Per tal de fer efectiu el contracte de senyal i reserva, el comprador ha d’abonar una determinada quantitat com a pagament a compte. És a dir, ha de pagar una part del preu de l’habitatge abans de convertir-se realment en el seu propietari. Així mateix, el venedor garanteix amb la signatura d’aquest contracte que no vendrà l’immoble a cap altre possible comprador.

  • Si els clients es subroguen en el préstec promotor, hauran de notificar-se aquests casos a l’entitat financera amb 30 dies d’antelació. L’entitat remetrà la documentació amb les condicions del préstec al notari escollit pel client per tal que aquest pugui atorgar l’acta de manifestacions amb les condicions del préstec; el termini que ha de mitjançar des de la remesa de la documentació fins l’atorgament de l’acta és de 10 dies, i es podrà signar l’escriptura de compravenda a l’endemà.
  • Si els clients tenen finançament propi, és a dir diferent del préstec promotor, l’entitat remetrà la documentació amb les condicions del préstec al notari escollit pel client per tal que aquest pugui atorgar l’acta de manifestacions amb les condicions del préstec; el termini que ha de mitjançar des de la remesa de la documentació fins l’atorgament de l’acta és de 10 dies, i es podrà signar l’escriptura de compravenda a l’endemà.
  • Si els clients no tenen cap tipus de finançament, podran escripturar sense necessitat d’atorgar cap acta de manifestacions. Podran atorgar l’escriptura pública de compravenda un cop inscrita l’Acta de Final d’Obra al Registre de la Propietat corresponent.
   1. Les despeses i els impostos que es derivin de l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda i de la seva inscripció en el Registre de la Propietat, a excepció de la plusvàlua municipal.
   2. Els tributs, contribucions, arbitris i impostos, així com qualsevol altre despesa que gravi la propietat o el seu ús.
   3. L’IBI corresponent a l’anualitat en curs en la data de l’atorgament de l’escriptura pública de venda serà abonat per les parts “prorrata temporis”, de tal manera que fins el dia de la transmissió anirà a càrrec del venedor i a partir de l’endemà de la transmissió anirà a càrrec del comprador.
   4. Les despeses de manteniment i conservació dels elements comuns, d’acord amb les quotes de participació i els coeficients que corresponguin a la seva propietat, aquestes despeses comuns s’abonaran directament i al comptat al Venedor fins que es constitueixi formalment la Comunitat de Propietaris, i serà igualment obligatori restituir al Venedor, si s’escau, el desemborsament que aquest hagi fet per a la dotació del fons de reserva previst per l’article 9.f) de la Llei 49/1.960 de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, modificada pel Reial Decret-llei 7/2019 d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

No trobes una resposta a la teva pregunta?

Nuestro equipo de Experiencia de Cliente estará encantado de resolver todas tus dudas en el 900 55 25 25 o a través de clientes@metrovacesa.com

X Whatsapp Icon Avatar Image
Hola, soy Ana. Estoy aquí para resolver tus preguntas. ¿En qué puedo ayudarte?